Vraag & antwoord2024-03-21T07:51:03+00:00

Vraag & antwoord

Heb je een vraag over Windenergie Culemborg? Misschien staat deze hieronder al beantwoord. Heb je een andere vraag of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Hoe hebben inwoners invloed op het beleid?2024-03-25T06:02:24+00:00

Allereerst: heb je een idee of een vraag? Neem dan contact met ons op. We kijken dan of we je idee mee kunnen nemen in de plannen voor een windpark dat past bij de schaal en behoefte van Culemborg.
Daarnaast moeten we natuurlijk binnen de grenzen blijven van het beleid van de gemeente Culemborg. Op dat beleid is vaak inspraak mogelijk. Denk aan een omgevingsplan dat het windpark mogelijk zou maken. Je kunt dan zienswijzen inbrengen en uiteindelijk in beroep gaan. Ook tegen een vergunning kun je bezwaar indienen en in beroep gaan bij de Raad van State. Verder kun je inspreken bij de gemeenteraad als die het beleid of het omgevingsplan behandelt.

Hoe hoog worden de windmolens?2024-03-25T06:04:45+00:00

Dat weten we nog niet. We gaan het plan nog maken. Hierin komt onder andere het aantal en de hoogte van de windmolens aan de orde. Het voordeel van hogere molens is dat ze over het algemeen stiller zijn en meer schone energie opwekken. Ze zijn iets meer zichtbaar in het landschap maar draaien ook rustiger. In die zin vallen ze minder op. We moeten ons uiteraard houden aan de nieuwe landelijke normen voor o.a. afstand tot de woningen. Deze zijn op dit moment nog niet vastgesteld. In de concept-normen staat wel dat een windmolen in ieder geval op twee keer de tiphoogte van een woning moet staan.

Hoe kunnen inwoners meepraten over de windplannen?2024-03-21T07:34:33+00:00

Via Coöperatie Vrijstad Windwinning kunnen inwoners meeprofiteren van de opbrengsten uit een windpark. Als lid heb je ook inspraak in hoe we het park ontwikkelen en financieren. En wat we doen met de opbrengsten. Ook willen we graag samenwerken met direct omwonenden, met bedrijven op Pavijen en andere belanghebbenden en geïnteresseerden.

Hoeveel leden van Vrijstad Windwinning wonen in de directe omgeving?2024-03-21T07:42:48+00:00

Ruim 90% van de leden van Coöperatie Vrijstad Windwinning woont in Culemborg.

Is zo’n project economisch rendabel?2024-03-21T07:43:46+00:00

Ja. Als het project niet rendabel zou zijn, zouden we stoppen met het ontwikkelen. Want er zou geen bank zijn die ons geld wilde lenen om windmolens te kopen of kabels aan te leggen. Er is wel een garantstelling van de overheid nodig. Die geeft de bank zekerheid dat we de lening ook kunnen terugbetalen als de energieprijzen heel laag zijn. Die zekerheid geeft de overheid in de vorm van een SDE++-subsidie.

Komt er een opslaglocatie voor(overtollige) energie? Hoe en waar?2024-03-21T08:08:04+00:00

Op dit moment zijn de kosten voor opslag nog te hoog. We blijven de ontwikkeling op dit gebied nauwlettend volgen. Want als we energie kunnen opslaan, kan Culemborg nog meer lokaal opgewekte stroom zelf gebruiken.

Waait het hard genoeg in Gelderland?2024-03-21T08:17:27+00:00

Jazeker. Al waait het hier natuurlijk niet zo hard als direct aan de kust, overal in Nederland waait het hard genoeg voor windenergie. Er staan nog wel verder van de kust windmolens, ook in Duitsland bijvoorbeeld. En ook daar leveren ze stroom op. Dit komt omdat windmolens op grotere hoogte draaien. Als het vlak bij de grond bijna niet waait, doet het dat vaak wel op de hoogte waar de windmolen draait. Daar waait de wind ook vaak harder en constanter.

Waar komen de windmolens te staan?2024-03-21T11:38:36+00:00

Er is uitgebreid gezocht naar een locatie. Veel inwoners willen de windmolens het liefste langs de A2. Maar dat gebied is beschermd vanwege de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Ook staan er vrij veel woonhuizen in dat gebied. Naar aanleiding van een voorstel van de gemeenteraad is gekeken of we op Pavijen een windpark kunnen ontwikkelen. Maar ook daar zijn te veel belemmeringen. Het enige gebied met ruimte voor een windpark dat overblijft is de locatie ten zuiden van de N320. Het plangebied ligt tussen de Oude Beesdseweg, Kooiweg Oost, Daam van Dijkweg en de Korte/Lange Aventuurseweg. Waar dan precies de windmolens komen, hoe hoog en hoeveel gaan we samen uitzoeken.

Waarom moeten de windmolens groot zijn?2024-03-21T08:10:44+00:00

Hoe hoger je komt, hoe harder en vaker het waait. Dus hoe hoger de windmolen, hoe meer die opbrengt. Je hebt dan minder molens nodig om onze stroom duurzaam op te wekken. Een ander voordeel is dat grotere molens rustiger draaien. Hierdoor vallen ze wat minder op in het landschap. Ook zijn ze vaak stiller, want de draaiende delen staan verder weg van de grond. En grotere molens zijn vaak moderner en daarmee ook stiller.

Het antwoord in cijfers: de stroomopbrengst van een windmolen is afhankelijk van de windsnelheid (in de derde macht) en de hoeveel wind die gevangen kan worden (in de tweede macht). Hoe hoger je komt, hoe hoger de gemiddelde snelheid wordt. Op 140 meter hoogte waait het gemiddeld 35% harder dan op 80 meter hoogte. Dit levert bij gelijke wieken dan 2,5 maal meer windenergie op. Maar hogere molens kunnen ook grotere wieken hebben. En 50% langere wieken leveren 125% meer windenergie. Dus hogere molens leveren flink meer stroom en dragen dus meer bij aan de duurzaamheidsdoelstelling. Ook zijn hogere molens over het algemeen stiller en draaien ze rustiger.

Tenslotte is de SDE++ als garantiesubsidie afgestemd op de nieuwste generatie hoge windmolens. Dit betekent dat windparken met lage windmolens minder kans hebben op subsidie. En dus ook minder kans om gebouwd te worden.

Wat is Coöperatie Vrijstad Windwinning?2024-03-21T07:30:24+00:00

Coöperatie Vrijstad Windwinning is een samenwerking van Culemborgers en komt voort uit Vrijstad Energie. Ons doel: het opwekken van duurzame (wind)energie en zo bijdragen aan een duurzame, energieneutrale regio. We werken dus ook nauw samen met Vrijstad Energie. Iedereen die in of bij Culemborg woont of onderneemt, kan lid worden van Vrijstad Windwinning. Als lid kun je meepraten over de ontwikkeling van een windpark en ook mede-eigenaar worden van de windmolens.

Wat is het rendement van de drie bestaande windmolens?2024-03-25T06:06:02+00:00

In Culemborg staan drie windmolens van elk 2 MW. Samen produceren ze 11 miljoen kWh (11 GWh) per jaar. Per stuk dus 3,6 GWh. Nieuwe windmolens kunnen per stuk tot wel 25 GWh per jaar opwekken. De windmolens bij knooppunt Deil hebben een tiphoogte van 208 meter en wekken per stuk zo’n 15 GWh per jaar op. Voor de orde van grootte: 1 GWh is ongeveer het verbruik van 350 huishoudens. Culemborg verbruikt in totaal zo’n 525 GWh aan energie.

Wat is Windenergie Culemborg?2024-03-21T11:39:20+00:00

Windenergie Culemborg is het project om windmolens te realiseren ten zuiden van de N320 bij Culemborg. In Windenergie Culemborg werken inwoners (via Coöperatie Vrijstad Windwinning) samen met grondeigenaren en anderen om een windpark te ontwikkelen. We gaan ook samenwerken met de gemeente Culemborg en de provincie Gelderland. Want de molens kunnen een grote bijdrage leveren aan de Culemborgse ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn en de Gelderse ambitie van energieneutraal in 2050. Zo moet Windenergie Culemborg een breed gedragen project worden.

Wat leveren windmolens op aan kilowattuur?2024-04-02T17:13:05+00:00

Een windmolen zoals bij knooppunt Deil (208 meter tiphoogte) levert iets meer dan 4 MW (MegaWatt) en 15 GWh (gigawattuur) per jaar op. De meest moderne windmolen op land heeft tegenwoordig een vermogen van 5-6 MW. Afhankelijk van de wind levert deze in onze regio zo’n 25 GWh per jaar.

Welk deel van het energieverbruik van Culemborg leveren de windmolens?2024-03-25T06:06:45+00:00

Culemborg verbruikt zo’n 1900 Terajoule per jaar aan energie. Dit komt overeen met 525 GWh per jaar. Om energieneutraal te worden, zouden dan 525/25 = 21 windmolens van 270 meter hoog nodig zijn. Of 525/15 = 35 molens zoals bij Deil. Maar de gemeenteraad heeft in 2021 uitgesproken 72 GWh energie te willen opwekken met wind. En daarvoor zo laag mogelijke molens te gebruiken. Dit is ongeveer 14% (72/525) van onze totale energiebehoefte.

Welke aspecten worden onderzocht vóór een vergunningaanvraag?2024-03-21T07:53:39+00:00

Er vindt veel onderzoek plaats voordat we een vergunning kunnen aanvragen. Onder andere naar landschap, geluid, slagschaduw, de bodem en ecologie (denk aan mogelijke schade aan zeldzame soorten of gebieden). Maar ook naar veiligheid, archeologie en waterbeheer. Verder nemen we effecten op de gezondheid mee. Al deze aspecten komen in een milieueffectonderzoek, dat we bij de vergunningaanvraag voegen.

Wil Staatsbosbeheer meedoen met de windontwikkeling?2024-03-21T08:20:19+00:00

Staatsbosbeheer heeft grond in het plangebied en staat positief tegenover de komst van windmolens. Staatsbosbeheer staat voor het beschermen, beleven en benutten van natuur in Nederland. Die natuur geeft energie. Staatsbosbeheer voorziet al jaren in duurzame grondstoffen en groene energie. De organisatie wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de productie van windenergie. De opbrengsten gebruiken ze voor het beheren van natuurgebieden, het realiseren van recreatievoorzieningen en het verbeteren van de kwaliteit van de directe leefomgeving van de windmolens. Staatsbosbeheer heeft oog voor het Nederlandse landschap en wil geen windmolens in hun mooiste natuurgebieden. Alleen in een aantal zorgvuldig gekozen terreinen, waar het kan. Het landschap en de natuur (ecologie) zijn altijd sturend.

Ga naar de bovenkant